Hepatitis Monthly

Published by: Kowsar

Hepatitis Monthly

  • Organization: Hepatitis Monthly
  • ISSN: e: 1735-3408 | p: 1735-143X
  • Frequency: Monthly

Li-Li Wu, Jing Zhou, Qing-Xian Cai, Ya-Xin Huang, Dong-Ying Xie, et al.

Research Article | 18 | 10.5812/hepatmon.84182 |

Hepatitis Monthly: Nov 2018, 18 (11), 3 articles.
Research Article
Shahla Shiukhi, Ameneh Elikaei, Zohreh Sharifi
Research Article
Gabriela de Castro Prado, Amauri Donadon Leal Junior Donadon Leal Junior, Eraldo Schunk Silva, Eliane A Biazon, Sonia Kaori Miyamoto, Dennis Armando Bertolini
Research Article
Fang Xu, Xiaomei Wang, Xiumei Chi, Xiuting He, Yue Qi, Huijuan Peng, Junqi Niu, Yanjun Cai, Pujun Gao