Indexing Sources Journal Metrics
Hepatitis Monthly is indexed/listed in: PubMed Central; more... IF SNIP SJR P Rejection Rate
1.796 0.76 0.444 158 53.8%

 

Current Issue: 15(8), Aug 2015
 Research Article
Wen Jia , Xun Qi , Yan-Yan Ji , Yun-Hao Xun , Hong Wang , Wen-Hong Zhang , et al. , Jian-Hua Yang , Jin-Yu Wang , Hao-Xiang Zhu , Ri-Cheng Mao , Ji-Ming Zhang

| Cited by: Scopus (0) | CrossRef (0)


Yizhong Wang , Jieliang Li , Xu Wang , Yu Zhou , Ting Zhang , Wenzhe Ho

| Cited by: Scopus (0) | CrossRef (0)

 Case Report
Bita Geramizadeh , Anahita Sanai Dashti , Mohammad Rahim Kadivar , Shirin Kord

| Cited by: Scopus (0) | CrossRef (0)

 Letter
Cuneyt Kayaalp , Mehmet Zafer Sabuncuoglu

| Cited by: Scopus (0) | CrossRef (0)


Gian Paolo Caviglia , Rinaldo Pellicano

| Cited by: Scopus (0) | CrossRef (0)